కరోనా ( సీస పద్యం):-మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432

 సీ
కలికాలమీరీతి కదలిపోవుచునుండె
     వైవిధ్య భరితమై వణుకుతోడ
జనసమూహాలన్ని వనవిహారంమాని
     గడిపిరే కాలాన్ని గడపలోనె
వాహనాల పరిది వాకిళ్లు దాటక
      కాలుష్య మొలకల కలుపుతీసె
పనిపాటలనువీడి ప్రజలంత గృహమున
       బందీలుగా మారె బ్రతకనేర్చె
ఆ.వె
క్రోవిడనుచు వచ్చి తావులేక తిరిగి
నూరు వాడనంత దారిగాచి 
పట్టుబట్టి జనులముట్టడించుచునుండె
మనసు పెట్టి వినుము మమత మాట