బడి వయసు( బాలగేయం)-మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432
బడి వయస్సులోకన్న
బండి దేనికిర నాన్న
పట్ట పగ్గాలు లేక
పడిపోతే గతేంటన్న

బ్రతికేదే జీవితం
మితిమీరకు అనుక్షణం
కలిమి ఎంతకలిగిన
కంట్రోలే నీకు బలం

సర్కస్ లో జంతువు
కాదుర నీవెప్పుడు
దారినెరిగి బండినడుపు
మేలుజరుగు నెప్పుడు

ముచ్చటను

ముచ్చటవలె
తీర్చుకుంటె అందము
బండి మీద విన్యాసం
కత్తిమీద సామునాన్న

భావిపౌరడవు మున్న
బాధ్యత వుండాలిరా..
అమ్మానాన్నల కన్ను
నీవేనని తెలుసుకోర