భూమి మెచ్చిన వేళ:- కయ్యాల శ్రావ్య--జక్కాపూర్, సిద్దిపేట జిల్లా-సెల్ :93908 35464

 తొలకరి చినుకు వచ్చిన వేళ 
ప్రకృతి మురిసిన వేళ 
 ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉన్న వేళ
భూమి మెచ్చిన వేళ
 సీతమ్మ మురిసిన వేళ
 శ్రీరాముడు నవ్విన వేళ
 అంగరంగ వైభవంగా
 సీతారాముల కళ్యాణం
 చుక్కలన్ని పువ్వులై 
సీతమ్మ జడ చేరనే
సూర్యుడే సింధూరమై
 రాముడి నుదిటిన చేరనే
 జనకుని గారాలపట్టి
 దశరథుని ఇంట కాలు పెట్టి
 ప్రపంచమే మెచ్చిన వేళ
 దేవుళ్ళు దిగివచ్చిన వేళ
 అంగరంగ వైభవంగా
 సీతారాముల కల్యాణం.