మఱ్ఱి చెట్టు గేయం:-వరుకోలు లక్ష్మయ్య గట్లమల్యాల-9704865816
ధరణి పైన మర్రి చెట్టు 
దద్దరిల్లుతోందిరా 
ఎండ వాన కింద పడక 
గొడుగు బట్టె చూడరా

చిన్న పిల్లలూయలూగ 
ఊడలెన్నొ ఇచ్చెరా 
ఊడలన్ని భూమి లోకి 
చొచ్చుకొని పోయెరా

తిరిగి మరో చెట్టు వలె
పెరుగు చుండు చూడరా 
అడవిలోని పక్షులకు 
తన దేహము గూడురా

తేనెటీగలన్ని వాలి 
పుట్టతేనె పెట్టురా 
తాను తినక నితరులకు 🍯 
తేనెఇచ్చి వెళ్ళురా

ఊరులోని పెద్దవారు 
రచ్చబండ యందురు 
చిన్న పెద్ద తగాదాలు 
చెట్టుకింద చేయుదురు
 
తన నీడన మరో చెట్టు 
బతుక నివ్వకుండును
తన తనువులో జీవులకు
స్వేచ్ఛగ చోటుండురా

తన పిల్లలు తన చుట్టే 
పెరుగు చుండమురియురా 
స్వార్థము ప్రతి మనిషికి 
తప్పకుండ యుండురా

స్వార్థం, నిస్వార్థము
బొమ్మ బొరుసు లాంటివిరా 
పరుల మేలు కోరి పండ్లు 
పక్షులకు నిచ్చురా

విత్తు చిన్నదే గాని 
విచిత్ర మెంత గొప్పది 
చెట్లు పెట్టకున్న గాని 
వున్నవి నరికేయకురా

ప్రకృతిని పాడుజేసి
జల్సా నీవుజేయకురా
నీ తరముకు నష్టము 
తరతరాల ప్రాణ నష్టము

అందుకే నడుం కట్టరా
పచ్చని చెట్లు పెట్టురా
హరితహార మందునీవు
సతము చెట్లు బెంచురా