అందరివాడు అంబేద్కర్:- డాక్టర్. కొండబత్తినిరవీందర్-- కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల 9948089819
కులమతములరోసి కుళ్లుకుతంత్రాల
వదలి కదలినావు భవితపథము
అన్ని వర్గములను నాదరించిననీవు
భరత ఖండ మందు వన్నె కెక్కె

స్వార్థపూరిత భావన వదలిపెట్టి
దేశసౌభాగ్యమునకు ప్రదీప్తమైన
భవ్యరాజ్యాంగ రచనను,భావిజాతి 
మెచ్చునటులను,నందించిమెరసినావు

ఎంత దిట్టు కున్న నంతకంతకువృద్ధి
చెంద,తపముజేసిచెలగు చుండ
భరతజాతియొసగె "భారతరత్న"ను
తరుగ బోదు ఖ్యాతి తరతరాల

ఆశ యాల తోడ యంబేడ్కరునిబాట
 నడువ వలెనుజాతి నందనముగ
నిలుచునతనికీర్తి నిఖిలలోకములందు
పాడు కొనుము నతని భవ్య చరిత