శ్రీరాములు కుమారికి శ్రీరాముని కటాక్షం ముందే దొరికింది: అడ్డా డ శ్రీనివాస్ రావు