అక్షరమాలికలు:-డా.రామక కృష్ణమూర్తి--బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.
ఏకపది:(నిశ్చితార్థం)
*******
1.ఇద్దరిని కలిపేందుకు....
పెద్దలు ఏర్పరిచిన నాందీ,ప్రస్తావన!

2.తాంబూలాలు ఇచ్చి,ఇరుకుటుంబాలు....
ఖాయం చేసుకొనే సంప్రదాయం!

ద్విపది:(నేటి పెళ్ళిళ్ళు)
*******
1.ఆడంబరాలు,అధిక ఖర్చులతో వృధా వ్యయం.
వేడుకలపై మోజు,ఆచారాలకు బూజు.

2.పెళ్ళిమంత్రాలు,తంతు అనవసరం.
కట్నాలు పెట్టి,భోజనం ముగించి సరిపెట్టే వ్యవస్థ.

త్రిపది:(ప్రేమ వివాహాలు)
******
1.మొదటి చూపులోనే ప్రణయోదయం.
ఆకర్షణ వలల్లో ఇరువురూ ఖైదే.
శారీరకంగా దగ్గరయినా,మానసికంగా దూరమే అవుతున్న విఫలప్రయత్నాలు.

2.డబ్బు,అందాలే బాహ్యాకర్షణలు.
అర్థం చేసుకోక,అవగాహనారాహిత్యంతో మూణ్ణాళ్ళముచ్చటలు.
మిగిలిపోతున్న అపార్థాలు,పెరుగుతున్న
విడాకులు.