పుణ్యభూమి :- డా .కె .ఎల్ .వి.ప్రసాద్ ,-హన్మ కొండ.
అక్కడ .....నేలంతా ,
పచ్చని తివాచీ పరిచినట్టు 
నిత్యం నిగ నిగ లాడుతుంటుంది,
పొలాలన్నీ ...
పచ్చని పైరుతో 
ఉయ్యాల లూగుతుంటాయ్ !
కార్మిక ..కర్షకులతో,
కష్టించి పనిచేసే కూలీలతో,
కోడికూతతో పనిలేకుండానే ,
తెల్లవారుతుందక్కడ !

మెట్టభూములన్నీ ...
నారికేళ వృక్ష సముదాయంతో 
జిరాఫీల్లా ..తల పైకెత్తి ,
ఆప్యాయంగా ..
పలకరిస్తుంటాయ్ .
జీవితాంతం ..
జీవన భృతిని 
అందిస్తుంటాయ్ !

గోదావరి గట్టు ....
గ్రామాలను ..పొలాలను ,
విడదీసే ఏటిగట్టు ..కు,
ఇరువైపులా ...
గుబ్బ గొడుగుల్లాంటి చెట్లు,
బాడీ గార్డుల్లా ...నిలబడి,
బాటసారులకు 
మార్గదర్శనం చేస్తుంటాయ్ !

కష్టపడడం ఎలాగో ..
కష్టించి ...
తృప్తిగా బ్రతకడం ఎలాగో ,
క్రమశిక్షణగా జీవించటం ఎలాగో ,
సహజంగా నేర్పుతుంది 
ఈ ప్రదేశం !
ఇదే ...నా ఊరు 
నను గన్న ఊరు ..
నను పెంచి ..పోషించిన ఊరు ,
'దిండి '...దాని పేరు ..!!