మామిడిపండ్లు -బాల గేయం :--ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు
పండూ పండూ మామిడిపండూ 
రెండూ రెండూ తిందాముండూ 

తాతయ్య తోటలో బోలెడుపండ్లు 
చెట్టుమీద పండితే రుచిగా ఉండూ !

అమ్మమ్మ ఇచ్చిందొక బంగినపల్లి 
మొత్తంగా తినమని చెప్పింది మళ్ళీ 

పెరుగన్నం మామిడిపండు నంజుకుతింటా 
సరిపోటీ మా చెల్లి చూస్తే తంటా !

దోస్తులకి ఇచ్చాము దోరపండ్లు  
తోటంతా ఘుమఘుమా చీమలు దండ్లు 

ఉడతలకీ పక్షులకీ సందులేదు 
వేసవిలో విటమిన్లకు కొరతేలేదు!