*ఆనందం పంచండి..*:- ----డాక్టర్ చక్రపాణి యిమ్మిడిశెట్టి--అనకాపల్లి.

కిల కిల నవ్వులు విరిసే
మోముల పిల్లలు మీరండీ..
కల్లా కపటం ఎరుగని
మల్లెల మనసులు మీవండీ..
కేరింతల,తుళ్ళింతల
అల్లరి వల్లరి మీదే సుమండీ..
చెడు అనవద్దు
చెడు వినవద్దు
చెడు కనవద్దు
ఎదిగే పిల్లలు ఇవి నేర్వండీ..
రేపటి ఆనందాలకు
పువ్వుల బాటలు వేయండీ..
తిరిగిరాని బాల్యానికి
తరగని ఆనందం పంచండీ..