ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం:- కవిత వెంకటేశ్వర్లు
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం
ఆరోగ్యమే ఆనందం
ఆరోగ్యమే అమందానందం
ఆరోగ్యమే పరమానందం!!

ఆరోగ్యముంటే అన్ని ఉన్నట్టే
ఆరోగ్యముంటే అన్ని దొరికినట్టే
ఆరోగ్యముంటే అన్ని లభించినట్టే 
ఆరోగ్యంఉంటే అన్ని అందినట్టే!!
ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంది
ఆరోగ్యం మన ఆహారంలో ఉంది
ఆరోగ్యం మన ఆలోచనల్లో ఉంది
ఆరోగ్యం మన అలవాట్లలో ఉంది!!
ఆరోగ్యం కాయగూరల్లో వు0ది
ఆరోగ్యం ఆకుకూరల్లో ఉంది
ఆరోగ్యం పప్పు ధాన్యాల్లో ఉంది
ఆరోగ్యం శాఖాహారంలో ఉంది!!
కాని నేడు....
కల్తీల కాలమయింది
కల్తీ లేని చోటెక్కడుంది
కల్తీ అన్ని చోట్లవుంది
అడుగడునా దేవుడున్నట్టు
అణువణువునా కల్తీ ఉంది
కల్తీ ఫుడ్ తోనే హాస్పిటల్ బెడ్
కల్తీ నీటితోనే ఆరోగ్యానికి రెడ్
కల్తీ లేని ఫుడ్డే మనకు గుడ్
లేకుంటే మనకంతా బ్యాడ్
అందుకే చేయాలి కల్తీపై పోరాటం
ప్రభుత్వం ప్రజలు చేయాలి కల్తీపై పోరాటం!!