*చూడమ్మా*: -- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

చిట్టి చిలకమ్మా - నీ పలుకులు ఇవ్వమ్మా
చక్కని నెమలమ్మా - నీ నాట్యం చూపమ్మా
నల్లని కోయిలమ్మా - నీ పాట పాడమ్మా
గువ్వ రావమ్మా - నీ గూడు ఏదమ్మా
కోడి పెట్టమ్మా - నీ గుడ్డు ఇవ్వమ్మా
తెల్లని కొంగమ్మా - ఈ చేపలు పట్టమ్మా
పిరికి పిట్టమ్మా - ఈ గింజలు తినిపోవమ్మా
పావురాయమ్మా - మా పాపను చూడమ్మా!!