ఆశాజీవులు ...!!:- -----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్- హన్మ కొండ .

 గూడు లేకున్నా 
నీడ దొరికింది 
కూడు దొరికే ఉపాయం 
ఆమె కష్టించే 
చేతుల్లోనే ఉంది ,
ఆశాజీవిగా బ్రతకడం 
ఆమెకు ...
వెన్నతో పెట్టిన 
విద్య  అయింది !
అక్షర జ్ఞానం లేకుంటేనేమి ,
కన్నబిడ్డను 
అక్షరజ్యోతిగా -
చేయ పూనుకుంది ,
కష్టపడకుండా -
సుఖం దరిచేరదని ,
ఆమె ఎప్పుడో నమ్ముకుంది 
అందుకే ..ఆ అవ్వ ---
ఎక్కడైనా ,
సంతోషంగా -
బ్రతక గలుగుతుంది !
సంతానాన్ని ....ఆ రోగ్యంగా ,
బ్రతికించుకోగలుగుతుంది.!!