మెప్పించే గుణం : ( మణిపూసలు ):--- పుట్టగుంట సురేష్ కుమార్

 నీకూ నచ్చునులే
నాకూ నచ్చునులే
మెప్పించే గుణముంటే
జగతికి నచ్చునులే !