ఈస్టర్ ...!!: -----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్,-హవ్మ కొండ.

 ఈస్టర్ అంటే 
శుభశుక్ర వారం -
తర్వాత వ చ్చే 
ఆదివారం ...!
ఏసుక్రీస్తు....
సమాది చేయబడి
మూడవ దినాన,
సజీవుడిగా
బయటికివ చ్చిన,
పుణ్య దినం.!
గతిన్చిన 
పెద్దవారి సమాదులను
పిల్లలూ-పెద్దలూ
దర్షిన్చే రోజు...
వారి..వారి..జ్ఞాపకాలను
నెమరు వేసుకునే రోజు!
విశ్వ వ్యాప్తంగా,
జరుపుకునే...
ఈష్టర్ పండుగ రోజు...!!
           ---------------------
ఫోటోలో...
ఆన్షి. నల్లి
నాయనమ్మ--గృహలక్ష్మి .నల్లి కి,
పుష్పాంజలి ఘటిస్తున్న చిత్రం.