*ఆనందం*:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 కోకిలమ్మ కూతపెట్టె
పాలపిట్ట పారిపోయె
కోడిపుంజు కొండఎక్కె
గువ్వచూడు గూడుచేరె
చిలుకమ్మ పలుకసాగె
పావురాయి పడుకోనుండె
గోరువంక గునగుననడిచె
అన్నీ చూసిన నెమలమ్మ
ఆనందంగా నాట్యంచేసె !!