గుడికి వెళ్ళకు - బాలగేయం :--ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు

  (విశ్వకవి రవీంద్ర నాథ్ ఠాగూర్ గారి ఆంగ్ల రచనకు అనువాదం )


గుడికి వెళ్ళకు దైవపదముల 
పూల  నుంచుటకూ 
మొదట నింపుము సొంతగృహమున ప్రేమపరిమళమూ!

దీపముంచుట కొరకు వెళ్లకు 
స్వామి ఎదురుగనూ !
మనసునందలి పాపతిమిరo 
తొలగించుకొను ముందూ!

తలనువంచగ వెళ్లకండి 
ప్రార్ధనల కొరకూ! 
సాటిమనుషుల ముందుతలను 
వంచుకో మొదటా!

ఆలయమందున మోకరిల్లుట 
 కోసమే వెళ్లకూ !
బడుగు మనిషిని నిలిపిచూడగ
నీవె నడుమొంచూ !

పాపప్రక్షాళనము క్షమను
అడుగుతూ గుడికెళ్ళకూ!
హృదమున మన్నించు ముందు 
హానిచేసిన వారినిపుడూ!