*బుజ్జి బుజ్జి బాలలూ...*:- -డాక్టర్ చక్రపాణి యిమ్మిడిశెట్టి--అనకాపల్లి.

బుజ్జి బుజ్జి బాలలూ..
బుద్ధిగా పాలు తాగాలి
హయిగ నిద్దుర పోవాలి       ౹౹ బుజ్జి౹౹


కమ్మనైన కథ వింటారా?
తీయని కలలే  కంటారా?

అనగనగనగా ఓ పాపాయి!
పూల  తోటకు వెళ్ళింది
అందమైన పువ్వులన్ని
కిల కిలమంటూ నవ్వాయి

పువ్వుల్లారా!పువ్వుల్లారా!
నా తో స్నేహం చేస్తారా?
మీ సువాసనలు నాకిస్తారా?
అంటూ తీయగ అడిగింది.

పులన్నాయి.. నీజట్టంటే ఇష్టం
రోజూ తోటకు వస్తావా?
నీ పాల బుగ్గలు ఇస్తావా?
నీ ఆటలు పాటలు నేర్పవా?

పువ్వుల్లాగే పాప నవ్వింది
తోటలో పూలతో ఆడింది
మనమూ తోటకు వెళదామా?
పూలతో చెలిమే చేద్దామా?

బుజ్జి బుజ్జి బాలలూ..
బుద్దిగా పాలు తాగాలి
హాయిగా నిద్దుర పోవాలి..