ముచ్చట ...!!: - ---ఆర్వీ* ఆష్ట్రేలియా.


 చదువులో అక్కలు ,

డ్యూటీలో నాన్న ...!


డాక్టరుగా అమ్మ -!


రాసుకుంటూ ...

ఫోను ..చూసుకుంటూ ,

అమ్మమ్మ .....!


నేనే వంటరినేమో ...

తోడుకావాలంటే ,

' ఏడుపు 'ఒకటే-

మా ర్గ  మే మో....!!