సాలూరుకు చెందిన తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థి చి.మీసాల యుక్తి అభినవ్ రచించిన పిల్లలకథ.వినండి :-కిలపర్తి దాలినాయుడు