చిత్రం : -ఎం.సిరివల్లి..10వ తరగతి..మదర్ తెరెసా ఉన్నత పాఠశాల...షాదనగర్.. రంగారెడ్డి జిల్లా....