చిత్రం :-ఎం. శ్రీ చరణ్ తేజ మథర్ తెరిసా ఉన్నత పాఠశాల 7వ తరగతి