స్ఫూర్తి * దీప్తి~~~~~~~~~ పరికల్పన : రామానుజం , జేబులో : 8500630543 .

 తేట గీతి    :
నల్ల    రూపువా  డైతేమి   నాట్య చతుర  , 
గ్రామి  , వరల్డు  ,  గిన్నిసు  గణన యెన్నొ  , 
పేద వాడై      పుట్టి   పృధ్వి     పేరు నిల్పె  , 
సర్జ  రీల          మైకేలు  జాక్సను కు  లేరు
సాటి  :      చిత్ర  విచిత్రాల    సాధ్య పర్చె   , 
తనకు     దీటుగా    లేరుగా !  తానె  మేటి  , 
ఆది , పాప్ స్టారు గ  ప్రసిద్ధి  అతని ఖ్యాతి  , 
కష్ట   కడలి లో   ఉదయించె   కృత్య  శ్రేష్ఠ  !!  
     <><><><><><><🖋><><><><><><>
జననం: 29-12-1958@25-06-2009 : మరణం
    శీ   మైకేల్  జాక్సన్   #   వార్కి  స్మృత్యంజలి