స్ఫూర్తి * దీప్తి-- లేఖనం : రామానుజం- జేబులో : 8500630543 ,

  @  మానసిక  శాస్త్రవేత్త సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్  #

సీస  పద్యం  :
ఆలోచనా    విధా నమ్మె  సైకాలజీ   , 
          ఇది  ..ఈడ్ గ ;సూపరు ఈగొ , ఈగొ  ;
                     ID   ,   Super Ego  ,   Ego
మూడు  భాగాలుండి , బుద్ధినదుపు చేయు, 
            అనితెల్పె    సిగ్మండు  ఫ్రాయి డేను  , 
ఆతడు          సైకో అనాల సి సనెడు  వైద్య
             సు   చికిత్స  కనుగొన  ,  శోధ చేసి  , 
కృతకృత్యు   డైనాడు ఋజుపర్చి లోకాన   ;
          కేన్సరు   వ్యాధి తో  ఇహము  విడిచె  ;
తేటగీతి
ఆస్ట్రియా   దేశ మందున     అవత రించి, 
శాస్త్ర  ముల    మనో  విజ్ఞాన  శాస్త్ర విద్య  , 
మనుజుల మనసులు చదువగ మంచి దనియు, 
అంద    జేసె      లోకమునకు   ఆత్మ  శక్తి    !!   
     ~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~   
జననం : 06-05-1856#23-09-1939 : మరణం
  శ్రీ  సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్  #  మీకు  స్మృత్యంజలి