గీత * రాత :- లేఖనం : రామానుజం జేబులో : 8500630543 , చిత్ర లేఖనం : రవీంద్ర

   శ్రీ  బుధ్ధ పూర్ణిమ  శుభాకాంక్షలు
సీస పద్యం
సిధ్ధార్ధుడు  తపస్సు    సేసిన   వృక్షమే 
            దర్శించ గయ క్షేత్ర మందు తెల్సె;
బుద్ధునిగా  మారి  బుధ్ధుని మతము గూర్చి, 
                 తొల్త, సార్నాధులో   నోరు విప్పె   , 
యుగములు మారి  దైవాంశ  సంభూతుడై   , 
                 లోకమునకు    బోధ లంద జేసె  ;
బోధి వృక్షము క్రింద   బోధ పొందిన చోట  , 
           '  అనిమేష  లోచన '   స్థంభముండె  ;
తేటగీతి
శాంతి యు  అహింస  , సహకార సూక్తు లిచ్చి,
తోటి       వారల    సమభావ   తత్వ మిచ్చి   , 
రాజు  ,    సిధ్ధార్ధు  గౌతమ ,  రాజ్య మొదిలె  ;
బౌద్ధ          భిక్షువు లతొ కల్సి   బోధ  జేసె   !! 
       <><><><><><><>^<><><><><><>
                బుధ్ధం   శరణం  గచ్ఛామి  !
 దమ్మం శరణం గచ్ఛామి *సంఘం శరణం గచ్ఛామి 
               ~~~~~~~ *~~~~~~~
    ఆవిర్భావం (జననం•మరణం)అంతర్ధానం
క్రీ. పూ 563     <వైశాఖ పూర్ణిమ>    483  క్రీ. పూ
                           *********
   శ్రీ గౌతమ బుద్ధ దేవా  #  మీకు  స్మృత్యంజలి