స్ఫూర్తి * దీప్తి-- లేఖనం : రామానుజం జేబులో : 8500630543 ,

 సీస  పద్యం 
వాయులీన   మధుర   వాద్యకారుడు  , నిధి, 
                  విజయనగరము  సం గీత  స్రష్ఠ  ;
ద్వారము   వేంకట   స్వామి నాయుడుగారు, 
                   సంగీత  కళశాల   అధిపతిగను  , 
అధ్యాపకునిగ       విద్యా ర్ధు  లను తీర్చి
                     దిద్ది ;    కర్ణాటక  కీర్తనలతొ  , 
త్యాగరాజ  కృతుల     ఆలాపనల   శౌరు  , 
            నలు చెరగుల తాను ఖ్యాతి నొందె ;
తేటగీతి
' పద్మ శ్రీ' 1957--భారత ప్రభుత్వ  పరిమళంగ ;
ఇచ్చె     '  సంగీత  కళానిధి   '  చెన్నయి  ప్రజ  ;
సోలొ     కచెరీల   అనుభవ     శూరు డితను   ;
వీరి     వారసు    లిచటను     విందు  చేయు   ;
అంధు  లైన  ,     నీ తనిదీప్తి   కంతు లేదు   !! 
          ~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం : 08-11-1893 # 25-11-1964 మరణం
      శ్రీ  ద్వారం  వారికి   #   స్మృత్యంజలి