స్ఫూర్తి * దీప్తి:-- లేఖనం : రామానుజం . జేబులో : 8500630543 .

  
           ***   శ్రీ  ఎ. ఆర్. రెహ్మాన్  జీ   ***
సీస  పద్యం 
బాల్యంలొ    కష్టాల   భారాన్ని  తలకెత్తె   , 
              కీబోర్డె     సర్వస్వ  జీవనముగ   , 
జింగిల్సు  , రాక్ లతో   జేజేయ  మానమై  ,                                                     
         అమ్మ కస్తూరి...దిలీపు అనెడి పేరు  ,                                                                                            
 రెహమాను గా  నుమా ర్చె చలనచిత్రాల  ;
            పదుగురి   సంగీత  దర్శకులతొ  , 
స్వరపరచిన  గాని , మణిరత్న  ప్రోత్సాహ
           స్నేహాల ; ఉన్నత  శిఖర  మందె    ;
తేటగీతి
తండ్రి తలకొర్వి  , తోబుట్లు , తల్లి తోడ , 
జీవ,   ఆటుపోటుల  ; దేశ  కీర్తి   నిలిపె  , 
ఫిల్ము  ఫేరు, గోల్డెను గ్లోబు  , గిగ అవార్డ్లు, 
పద్మ  శ్రీ  ,   ఆస్కరుల వంటి  ప్రగతి  శీల  , 
బహుమతుల నంకిత మిడెను భారతీయ్ల;
ఆం.ప్ర       అక్షర విద్యకు   బాపు  జతగ
రూపు దిద్దె  ;  వందేమాత రం తొ  ఖ్యాతి, 
దశది శల పతాకే  యైన ; !! ధన్య  జీవి  !! 
       ~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం: 6-1-1967 # జయహో రెహ్మాన్ జీ