తన్నుకుంటే తన్నులు తినాలి:-కంచనపల్లి వేంకట కృష్ణారావు-9348611445

           ఆ గోడ మీద తెల్ల పిల్లి
           ఈ గోడ మీద నల్ల పిల్లి
            అటు చూసింది తెల్ల పిల్లి
           ఇటు చూసింది నల్లపిల్లి
            రెంటికీ కడుపులో ఎలకలు
             పరిగెడుతున్నాయి!
             కానీ కడుపులోకి వెళ్ళటానికి
             ఎలక,కోడిపిల్ల,పాల ముంత దొరక లేదు!
             కడుపుల్లో ఆకలి కణ కణ
              తిండి దొరకక రెంటికీ
              బహు చెడ్డ కోపపు మంట!
               గోడల మీద కొద్ది దూరం నడిచే
               సరికి ఒక పెరటిలో కనబడిందొక ఎలక!  
                నిశ్చలంగా అక్కడే ఉండి
                బేల చూపులు చూసే ఎలక!
                 రెండు పిల్లులు సంతసంబుతో
                 ఎలక కోసం ఒక్క దూకు దూకాయి!
                  ఎలక కదల లేదు! చచ్చిందేమో
                  అనుకన్నాయి -తోక నల్ల పిల్లి,
                 చెవులు తెల్ల పిల్లి పట్టి లాగాయి
                 అంతే ఎలుక రెండుగా అయిపోయింది,
                  ఎలకలో రక్తం లేదు,మాంసంలేదు!
                  లోపల ఇనప బుల్లి యంత్రం ఉంది!
                 కోపంతో పిల్లులు గట్టిగా
                 "మియ్యావ్ మియ్యావ్"అరిచాయి
                అది చూసిన చిట్టి పిల్లోడు కెవ్వున
                ఏడ్చాడు! పిల్లులు చేసిన పనికి
                చిట్టి వాడి నాన్నకు కోపం వచ్చె తన                          
                 బిడ్డడి బొమ్మ పాడయినందుకు దుడ్డు    
                 కర్రతో  పిల్లుల పైకి వచ్చె!
                 పిల్లులు భయంతో"మియ్యావ్" అని 
                  ఏడుస్తూ గోడ మీదకు తుర్రుమనె!
                  చిన్న తిండి కోసం తన్నుకొనుట ఏల?
                 తన్నులు తినటం ఏల?
                 నలుదిక్కుల వెతికితే కనబడక పోదా
                 నోటి కింపైన తిండి!
                 తగవులొద్దు తన్నులొద్దు.