పద్యాలు :-బెజుగాం శ్రీజ-ట్రిపుల్ ఐటీ బాసరగుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేటచరవాణి:9391097371


 1తే.గీ.
పుచ్చకాయనుకోసియు పూర్తి గాను 
లాగు,టోపిగ తొడిగిరి రక్షకొఱకు
చల్ల దనముగ యుండెను పిల్లవాడు
చూడ వింతగా తోచెను చూపరులకు
2.ఆ.వె.
అంగి లాగు లేక నల్లరి పిల్లాడు
గంతు లేస్తు నురికె గడపదాటి
అమ్మ దొరక బట్టి హాయిగా బాబుకు
గోరుముద్ద బెట్టె నోరు తెరువ.