నాయకుడు…అధికారం:-డి.కె.చదువులబాబు-9440703716

 తరగతి గదిలోకి 
రామయ్య మాస్టారు రాగానే పిల్లలందరూ లేచి, "శుభోదయం గురువుగారూ!"అన్నారు.ఇంతలో ఆయనకోసం ఎవరో వచ్చారని ఓవిద్యార్థి వచ్చి కబురందించాడు. ఆయన రఘును పిల్చి "ఓరెండునిమిషాల్లో వస్తాను. ఎవరైనా అల్లరిచేస్తే పేర్లు వ్రాయి" అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.
ఆయన తిరిగి రాగానే రాము లేచి "గురువుగారూ!నిన్న రఘుకు నాకు క్రికెట్టు ఆట వద్ద గొడవయింది. అది మనసులో పెట్టుకొని నేను అల్లరి చేయకున్నా రఘు నాపేరు వ్రాసాడు" అంటూ పిర్యాదు చేశాడు.
"ఔనుగురువుగారూ!రఘు మాతరగతి నాయకుడని,తాను ఏదిచెప్పినా వినాలని తనమాటకాదంటే ఉపాధ్యాయులతో మామీద ఏదో ఒకటి చెప్పి, కొట్టిస్తానని భయపెడుతుంటాడు" అన్నారు కొంతమంది పిల్లలు.
ఆయన అందరినీ కూర్చోమన్నారు. "నాయకుడనేవాడు ఎలా ఉండకూడదో, అధికారమిస్తే జంతువులను భయపెడుతూ విర్రవీగిన నక్క కథ చెబుతా వినండి" అని ఇలా చెప్పారురామయ్యమాస్టారు.
ఒక అడవికి రాజుగా సింహం ఉండేది. అడవిలోని జంతువుల కష్టనష్టాలేమిటో తెలుసుకోవడానికి ఒక నక్కను నియమించుకుంది.సింహం నక్క మాటలకు విలువ ఇచ్చేది. సింహానికి తన మాటమీదున్న నమ్మకాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని,నక్క జంతువులను బెదిరించి తన పనులు చక్కపెట్టుకునేది. 
ఒకసారి అరటిగెల తీసుకెడుతున్న ఏనుగును అడ్డగించి, ఆగెలను తనకిచ్చి వెళ్ళమంది నక్క. 
"నాపిల్ల అనారోగ్యంతో, ఆకలితో అల్లాడుతూ పడుకుని ఉంది. దానికోసం తీసుకెడుతున్నాను. నన్ను వదిలెయ్!" అని ఏనుగు ప్రాధేయపడింది. 
నక్క కనికరించలేదు. 
"సింహానికి నీమీద ఏదోఒక తప్పుడు పిర్యాదు చేసి చంపిస్తా!" అంది. 
ఏనుగు బెదిరిపోయింది. గెలను నక్కకిచ్చింది. మరోగెలకోసం వెళ్ళింది. నక్కను తిట్టుకుంటూ, వెడుతున్న ఏనుగును ఒకకోతి చూసి కారణమడిగింది. ఏనుగు జరిగిన సంగతి చెప్పి "ఈఅడవికి ఈమాయదారి నక్క పీడ ఎప్పుడు వదులుతుందో!" అంది.
 "నేను నక్కపీడ వదిలిస్తాను." అంది కోతి. ఏనుగుకు ఒక పథకం చెప్పింది. వివిధ జంతువులను కలిసి తన పథకం వివరించింది కోతి. జంతువులు సంతోషంగా సహకరిస్తామన్నాయి.
సింహం నీరుతాగుతుంటే చెట్టుపైనున్న ఉడతల్లో ఒకఉడత  "నక్క మన సింహం  రాజును చంపి ఈఅడవి రాజ్యాన్ని పొరుగునున్న అడవిలోని సింహం రాజుకు అప్పజెప్పడానికి ఒప్పందం చేసుకుంటుంటే నేను చూశాను. అంది.
 "ఈవిషయం సింహం రాజుకు చెబుదామా?" అంది రెండవ ఉడత.
 "మనం చెప్పినా సింహం నమ్మదు. నక్క మాటలే నమ్ముతుంది"అంది మొదటి ఉడత.
"పొరుగురాజు అధికారాన్ని ఒప్పుకోవాలని, కానుకలిస్తామని, వ్యతిరేకిస్తే ఫలితమెలా ఉంటుందో చెప్పడానికి నక్క పెద్దకొండ దగ్గర సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తోంది. మనమూ వెళ్ళాలి"అంది మొదటి ఉడత.
ఉడతలు ఊహించినట్లుగానే ఆమాటలు సింహం చెవినపడ్డాయి. అది నక్క మీద కోపంతో ఊగిపోయింది. నిజమేమిటో తెలుసుకోవడానికి పెద్దకొండ దగ్గరకు బయలుదేరింది.
ఈలోగా ఒక ఎలుక నక్క దగ్గరకొచ్చింది. "నక్కగారూ!మీగురించి సింహంరాజుకు చాడీలు చెప్పడానికి, కలిసికట్టుగా వెళ్ళాలని జంతువులన్నీ పెద్దకొండ దగ్గర సమావేశమయ్యాయి"అని చెప్పింది.
ఎలుక మాటలతో నక్క పెద్దకొండ దగ్గరకు బయలుదేరింది.అక్కడ జంతువులన్నీ సమావేశమయి ఉన్నాయి. నక్క వెంటనే అక్కడున్న ఒక బండరాయి మీదకు ఎక్కింది. "నన్నే ఎదిరించాలని చూస్తారా! నన్ను సింహం ఏంచేస్తుంది? సింహానికి నేను ఎంతచెబితే అంత. నేను ఏం చెప్పినా నమ్ముతుంది.మీమాటలు నమ్మదు." అంటూ అరిచింది నక్క. 
అప్పటికే బండరాయి వెనుకలకు చేరుకున్న సింహం ఉడతలమాటలు నిజమేనని  భావించి నక్క మీదకు దాడిచేసి బాగా తన్నింది.ఆఅడవినుండి బహిష్కరించింది. నక్కముక్కుతూ,మూల్గుతూ ఆ అడవిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. నక్క పీడ విరగడయినందుకు జంతువులు సంతోషించాయి.
మాస్టారు కథచెప్పి, "మన అధికారాన్ని నక్కలాగా ఇతరులను బెదరించడానికి, పంతం తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించరాదు.మన అధికారాన్ని నిజాయితీగా,న్యాయంగా,పదిమందికీ ఉపయోగపడటానికి ఉపయోగించాలి" అన్నాడు.
తరగతి నాయకుడయిన రఘుకు తన తప్పు తెలిసివచ్చింది.
" నా ప్రవర్తన మార్చుకుంటాను. క్షమించండి"అన్నాడు.