*ఆటల్లో ఆనందం* :--వరుకోలు మాధవి-గృహిణి, కవయిత్రి-గట్లమల్యాల సిద్ధిపేట జిల్లా-చరవాణి:9441782816
చిన్న పిల్లలంత కలిసి 
కోలలన్ని బట్టుకొని
తీయనైన పాటలతో
తిరిగి తిరిగి ఆడుచుంటె
ఆనందం పొందిరి
పాటలన్ని పాడిరి

చెలియ లంత కలుపుకుని
కాళ్ళు కాళ్ళు కదుపుకుంటు
చప్పట్లుచరుచుకుంటు
ముందు వెనుక కెగురుకుంటు
చెమ్మచెక్క లనుకుంటు
మురిపెంతో ఆడుతారు

చెట్టు పుట్ట తిరిగినాము
పూలన్నితెచ్చినాము
బతుకమ్మ పేర్చినాము 
ఊరు మధ్యల నిలిపినాము
ఊయలపాటలన్ని
ఊగుకుంటు పాడినాము

కట్టెపుల్ల పట్టుకొని
డబ్బలన్నిగీసుకుంటు
చారుపత్త ఆటలను
శ్రద్ధతోటి ఆడుతాము
ఓడినోళ్ళు కుంటుకుంటు
పల్లీలను తేర్పుతారు

దాగుడుమూతలాటలు
కళ్ళు మూసి ఆడుతారు 
ముక్కు గిచ్చి పోతారు
గిచ్చి నోళ్ళెవరినో 
తెలుసుకొమ్మంటారు 
తెలుసుకుంటేను
ఓటమి పాలు అవుతారు 

ఆటలండి ఆటలు 
చిన్న పిల్లలాటలు 
చిత్రమైన ఆటలు
పోటీపడిఆడుతారు
గెలవాలని చూస్తారు 
ఓడిపోవుచున్నకొలది 
గెలుపుకై పోరాడుతారు