*పాప*:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమా

 మాపాప అడుగిడితే
మేఘం జతకడుతుంది
మాపాప పరుగిడితే
గాలి జతపడుతుంది
మాపాప మాటాడితే
శబ్దం బలపడుతుంది
మాపాప ఆటాడితే
మౌనం పగులుతుంది
మాపాప పాడితే
రాగం కేలుమోడుస్తుంది
మాపాప నవ్వితే
కౌముది వెల్లివిరుస్తుంది!!
ర్.