*ఆశీస్సులు*:- :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 అందమైన గుర్రమెక్కి
ఆ రాజ్యం పోతా
కోటలోని రాజుగారి
కడకు వెళ్ళి వస్తా
అందమైన యువరాణి
వద్దకు నే పోతా
కోటలోని రాజుగారి
అల్లుడినై వస్తా
వీరుడినని శూరుడినని
నిరూపించుకుంటా
రాజుగారి ఆశీస్సులు
నేను అందుకుంటా !!