*విశ్వకుటుంబదినోత్సవ*శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ---:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 *ఒకడు! అడుగే!*
       *ఒక్కటైతే ముందడుగే!*
1.రక్తసంబంధం కుటుంబం!
  అనురక్తసంబంధం విశ్వం!
  ఈ భావమే జీవనసుధ!
 భావవిస్తరణే మానవకథ!
2. విడివిడిగా ఉంటే అంకెలే!
     ఒకటై నిలిస్తే సంఖ్యలేగా!
    పూలు విడిగా  *ఏకం!*
    సూత్రంతో ఏకమైతే హారం!
    హారం అందానికే అందం!
3.మానవులంతా ఒకటైతే,
                          ప్రమోదం!
   ఒక్కరొక్కరుగా విడిపోతే,
                          ప్రమాదం!
   కరోనా చేస్తోంది భీకర,
                         రణనాదం!
   విశ్వకుటుంబం చేయాలి,
                     ప్రతినాదం!
   వీడిపోతుంది భయం,
          కరోనా మటుమాయం!
4. నేడు కుటుంబాల్లో,
        ఐకమత్యం ప్రశ్నార్థకం!
    ఆధిపత్యం పోరే,
         కనిపించే సమాధానం!
    ఇదే, వినాశనం వైపు,
        సాగే ప్రయాణం!
   *కుటుంబ వ్యవస్థ*,
                    బలోపేతం!
    జీవనాభ్యుదయం,
                   ఆరోగ్యవంతం!
5.మనిషి ఓ వ్యక్తా!
   కుటుంబ ప్రతినిధి!
   మానవత్వనిధి!
   విశ్వాన ఓ పెన్నిధి!