రాత * గీత:-లేఖనం : రామానుజం. -- చిత్ర లేఖనం : రవీంద్ర

 సీస   పద్యం  :
ఆదర్శ  మునకేను     ఆదర్శి   బావా జి  , 
                 సుందర రావు   సుందర రుండె  , 
ముక్కు సూటిగ నుండు  మురిపించు పేదల, 
                రైల్వేలొ  వుద్యోగి   రాత్రి, పగలు  , 
ఉద్యోగ    ధర్మము     ఉత్తేజ    పరచెను  , 
          తా, నిజాయితి గుండి, తపన పడును, 
ఇంటికొచ్చిన  చాలు      ఇల్లు   స్వర్గమగును  , 
                పాప లన్న   నతని   ప్రాణ మేను   ;
తేటగీతి
అతని   సేవలు  గురుతుండు  ఆత్మ లోన  , 
పెంచుకొను  ప్రేమ   మొక్కలు పెంచ గాను  , 
జంతు    జీవాల యెడనెంతొ  జాలి చూపు  , 
మచ్చు  తునకలె  మాయింట మనుజు లెల్ల  !! 
        ~~~~~~~~~@~~~~~~~~
జననం: 29-10-1928 # 22-05_2002 :మరణం
         శ్రీ  సుందర రావు *   వార్కి స్మృత్యంజలి.