తల్లి,దండ్రులు- మొగ్గలు:----కయ్యూరు బాలసుబ్రమణ్యం 7780277240
కంటికి రెప్పలా నిత్యం కాపాడుతూనే
వసుధైక కుటుంబాన్ని ఏర్పరుస్తారు
ఇలలో పూజించే దేవతలు తల్లి ,దండ్రులు

సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను నేర్పిస్తూనే
బంధాలకు గట్టి పునాదులు వేస్తారు
ప్రేమకు ప్రతిరూపాలు తల్లి, దండ్రులు

క్షణం తీరికలేక బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూనే
సమాజంలో ఎలా బ్రతకాలో నేర్పిస్తారు
భవిష్యత్ కు పునాదులు తల్లి, దండ్రులు

మంచి నడవడికను పెంచుతూనే
ప్రేమాను రాగాలను పంచుతుంటారు
సభ్యత, సంస్కారాలకు దిక్సూచి తల్లి, దండ్రులు