కుందేలు ఉపాయం:-కంచనపల్లి వేంకట కృష్ణారావు-9348611445
              నీలగిరి కొండల్లోన కలదు
               చిట్టి కుందేలు తన చిట్టి పొట్టి
               ముద్దు పిల్లలతో, 
               కొండపై చెట్లెండి పోయె
               నీరు కరువై పోయె!
               చిట్టి కుందేలు తన పొట్టి
               పిల్లలతో కొండ కింద
               చిట్టడవికి దిగి వెళ్ళి
               పోసాగె,తమ బుల్లి కడుపులకి
                చిట్టి దుంపలో,గట్టి
                కారెట్టులో దొరకక పోవా
                అనుకుంటూ,చెక చెక
                దిగి పోసాగె.
                 ఒక చిట్టి కుందేలు దిగడానికి
                  భయపడసాగె!
                  తల్లి కుందేలు,తన చిట్టి తమ్ముళ్ళు
                  దిగి పోయిరి కొండ
                   మరి తను కూడా చేరాలి
                  భయంతో అటు చూచె
                  ఇటు చూచె దిగడానికి
                   ఉపాయం ఆలోచించె,
                   రాళ్ళ మధ్య చెమ్మలో
                   ఓ అందమైన పుట్టగొడుగు
                   కనబడె చిరు మెరుపులతో!
                   దానిని పరికించి చూసె
                   చిట్టి కుందేలు, 
                   వచ్చె దానికి ఒక ఉపాయం!
                   చప్పున విరచె పుట్టగొడుగును,
                   కాడను పట్టుకుని తల్లి దగ్గరకు దూకె!
                   అంతే చిన్నగా గాలిలో తేలుతూ,పుట్ట
                  గొడుగు సాయంతో తల్లిని,తమ్ములను
                  చేరె,ఆనందంతో తల్లి చిట్టి పిల్లలు
                  ఎగిరి గంతులేసె!
                   దొరికె తల్లికి, చిట్టి పిల్లలకు
                  చక్కటి ఎర్రని కారెట్ దుంపలు
                  ఆకలి తీరిపోయె,చిట్టి కుందేలు
                  ఉపాయం అదిరిపోయె!
                 (ఎన్.రాడ్లోవ్ చిత్రం చూశాక వచ్చిన
                  ఆలోచనే ఈ గేయకథ)

                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ఈ గేయ కథ కేవలం ఎన్.రాడ్లోవ్ చిత్రానికి ఆలోచన.