*బెకబెక బడి*:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

చిటపట చినుకులు రాలినకొద్దీ
జలజల నీళ్ళు పారినకొద్దీ
చకచక కప్పలు నడిచాయ్ ముందుకు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

కళకళలాడే ముఖాలతోనీ
జిలిబిలి పలుకుల మాటలతోనీ
పకపక నవ్వుతొ నడిచాయ్ ముందుకు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

తికమక తింగరి పాటలుమానీ
మకతిక నంగిరి మాటలుమానీ
దబదబ కప్పలు నడిచాయ్ ముందుకు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

మిలమిల కన్నులు మెరుస్తుండగా
మిసమిస రంగులు కాంతులీనగా
రకరకముల కప్పలు నడిచాయ్ ముందుకు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

చరచర ముందుకు నడిచిన కప్పలు
తళతళలాడే పలకలు తీసుకుని
రంగురంగుల పుస్తకాలు తీసుకుని
టకటక కప్పలు చేరెను బడిలో
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!

అప్పటినుండి బడిలో వినిపించెను
బెకబెక బెకబెక బెకబెకలు
అందుకె ఆబడి బెకబెక బడి
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు
కప్పలు కప్పలు బెకబెక కప్పలు!!!