వెన్నెల రాత్రి (బాలగేయం):- బెలగాం భీమేశ్వరరావు
           

మింటిన చంద్రుడు వచ్చాడు
           చల్లని కాంతిని చల్లాడు
           చిరుచిరు గాలులు వీచాయి
           మేనికి హాయిని కూర్చాయి
           తెల్లటి మబ్బులు విరిశాయి
           దూది బొమ్మలను చూపాయి
           తారలు తళతళ మెరిశాయి
           దాగుడుమూతలు ఆడాయి
           పిల్లల్లారా రారండోయ్
           వెన్నెల రాత్రిని చూడండోయ్
           మనసును తేలిక చేయండోయ్
           మళ్ళీ చదువులో పడండోయ్