ప్రక్రియ:--కృపాణాలు⚘:- పిల్లి.హజరత్తయ్య సింగరాయకొండ-జిల్లా: ప్రకాశం
1) ఉపాధ్యాయుడు
పెంచు నీతి విలువలు
ఉపాయముల
 విద్యను నేర్పు గురుడు వేణి

2) విద్యార్థులకు 
బోధించు పాఠ్యాంశములు
వినయములు
నేర్పించును శిష్యులకు వేణి

3) పర్యావరణం
రక్షించాలి ప్రభుత్వాలు
పరిసరాలు
జీవులే జీవావరణం వేణి

4) నాగరికత
కాపాడాలి మానవులు
నాగరికులు
నేర్చాలి సాంకేతికత వేణి

5) మాతృదేశము
ఋణం తీర్చుకోవలెను
మాతృభాషను
ప్రేమించువలె మనము వేణి

6) దేశ భాషలు
 చిహ్నాలు సమైక్యతకు
దేశీయులకు
భాషే భావసాధనాలు వేణి

7) నాయకత్వము
ఇప్పించును పదవులు
నాగరికులు
నేర్పును సాంప్రదాయము వేణి

8) బానిసత్వము
నుంచి బయటపడుము
బావావేశము
కొనితెచ్చు అనర్థము వేణి

9) బతుకు కోసం
కష్టపడే కార్మికులు
బలహీనులు
పనిచేసే కూటికోసం వేణి

10) ఆసుపత్రులు
కాలరాసే కరోనాను
ఆదైవమును
వేడుకొనెను ప్రజలు వేణి

11) భారతదేశం
ఒక ప్రజాస్వామ్యరాజ్యం
భారతరాజ్యం
ఒక గణతంత్రదేశం వేణి

12) బారతీయులు
కాపాడు భిన్నత్వమును
బాధ్యతలను
నెరవేర్చును పౌరులు వేణి

13) పేదప్రజలు
అందుకొను సేవలను
పేదవారును
నిర్మించును వారధులు వేణి

14) ప్రవేశికలు
నిర్దేశించు లక్ష్యాలను
ప్రతివారును
పాటించవలె విధులు వేణి

15) ఆకాశవాణి
అందించును వార్తలను
ఆలకించును
శ్రోతలు గానామృతణి వేణి

16) వర్ణచిత్రాలు
అలరించు అందముతో
వలపులతో
ఆకట్టు చిత్రపటాలు వేణి

17) గొప్పతనము
కలిగించును మాటలు
గొప్ప మాటలు
మనకి ఆభరణము వేణి

18) మాట కోసము
పోరెను కృష్ణార్జునులు
మాటకారులు
 చూపుదురు చాతుర్యము వేణి

19) అనుబంధాలు
పెంచుకొను మంచివారు
అందరివారు
మెచ్చుకొను సంబంధాలు వేణి

20) సహృదయము
స్వీకరించు మాటలను
సన్మానాలను
పొందుజన్మ ఉన్నతము వేణి

21) రాఖీ పండుగ
గుర్తించు అనుబంధాలు
రాగద్వేషాలు
కతీతమైన పండుగ వేణి

22) అన్నా చెల్లెలు
ప్రేమ రక్షాబంధనము
అనుబంధము
పెంచు ఆత్మీయబంధాలు వేణి

23) బార్య భర్తలు
ప్రేమలు ఆస్వాదించును 
బాధ్యతలను
పాటించును విద్యార్ధులు వేణి

24) సహవాసము
పెంచును పవిత్రతను
సద్గుణమును
 పెంచును మానవత్వము వేణి

25) తెలుగు పాట
గుర్తింపు తెచ్చెను బాలు
తెలుగు పూలు
విరిసెను బాలు నోట వేణి

26) కళారంగము
గాన గంధర్వుడు బాలు
కళాకారులు
ఎందరికో ఆదర్శము వేణి

27) గాయకుడిగా
పండించెను ప్రతిభను
గాయకులను
పాడించే బాలు కమ్మగా వేణి

28) ఆస్వాదించెను
బాలు గాన మాధుర్యము
ఆశీర్వాదము
ప్రజల నుంచి పొందెను వేణి

29) ఎన్నో పాటలు
అద్భుతంగా పాడినాడు
ఎదిగినాడు
గాన కోకిలగా బాలు వేణి

30) సుబ్రహ్మణ్యుడు
పాడే వేల పాటలను
సుస్వరాలను
పండించిన గాయకుడు వేణి

31) సమాజములు
ఉండవలె బాధ్యతగా
సహవాసంగా
జీవించాలి మనుషులు వేణి

32 ) జీవితములు
దేవుడిచ్చిన ప్రాణము
జీవజాలము
నడిచు భక్తి మార్గాలు వేణి

33) పేదరికము
శాస్త్రి అనుభవించెను
పేదవారును
మెచ్చే శాస్ర్తి నిస్వార్థము వేణి

34) భారతరత్న
శాస్త్రి బిరుదు పొందెను
భాధ్యతలను
నిర్వర్తించే జాతిరత్న వేణి

35) సమన్యాయాలు
అందించు ప్రజలకును
సమస్యలను
తీర్చువలె ప్రభుత్వాలు వేణి

36) పల్లెసీమలు
వృద్ధే గ్రామస్వరాజ్యము
పనితనము 
చూపించు గ్రామ ప్రజలు వేణి

37) మహనీయులు
పుట్టుకే పరమార్థము
మహోన్నతము
వారి జీవత లక్ష్యాలు వేణి

38 ) భాధ్యతలను
తెలుపు నిబంధనలు
భారతీయులు
ఛేదించును లక్ష్యాలను వేణి

39) పంచాయితీలు
ఇచ్చు మంచి పాలనను
పంజరాలను
వీడి ఎగిరే పక్షులు వేణి

40) అక్షరాస్యత
గలవాడు చదువును
అసురులను
పాటించును దానవత వేణి

41) అవినీతులు
హింసించును ప్రజలను
అక్షరాలను
నేర్పించును గురువులు వేణి

42) మానవసేవ
ఇచ్చి ముక్తి మార్గమును
మాధవుడును
మెచ్చును మానవసేవ వేణి

43) మద్యపానాలు
బలిగొను ప్రజలను
మహాత్ములను
నడుచు మంచి మార్గాలు వేణి

44) మానవత్వము
మహిని బ్రతికించును
మానవులను
చూపును రాక్షసత్వము వేణి

45) సామాన్యులకు
అందించిన కవిత్వము
సామాజికము
ప్రధానం గురజాడకు వేణి

46) వెలుగుజాడ
సాహిత్యమున చూపెను
వెలిగించెను
కవిత్వాన్ని గురజాడ వేణి

47) నవ్య కవిత్వం
గురజాడ సృష్టించెను
నవ్యతలను
చూపెను ఆయన తత్వం వేణి

48) వాస్తవికత
గురజాడ కవిత్వము
వారసత్వము
వారి ప్రతీకాత్మకత వేణి

49) లాలి పాటలు
బిడ్డకు అమ్మ పాడును
లాలిత్యమును
వెదజల్లును అమ్మలు వేణి

50) అమ్మతనము
విలువైనది స్త్రీలకు
అమ్మాయిలకు
నిచ్చును కమ్మదనము వేణి

51) పాఠశాలలు
నేర్పు క్రమశిక్షణను
పాఠములను
నేర్వవలె విద్యార్థులు వేణి

52) గ్రంథాలయాలు
అందించు విజ్ఞానమును
గ్రంధములను
చదివి పెంచు జ్ఞానాలు వేణి

53) శాస్త్రవేత్తగా
మిస్సైల్స్   కనిపెట్టెను
శాస్త్రములను
నేర్చే కలాం విద్యార్థిగా వేణి

54) జన్మదినాలు
కలాం జరుపు కునెను
జననమును
ఉత్సవం చేయు ప్రజలు వేణి

55) ముక్తి మార్గాలు 
సాధించు మంచి మనసు
ముక్తి మనసు
సాధించు మోక్షమార్గాలు వేణి

56) అక్షరాలను
లిఖించి నిర్మించు లక్ష్యం
అతని లక్ష్యం 
సాధించు ఆశయాలను వేణి

57) అనుభూతులు
కలిగించు కవిత్వము
అనుభవము
నిచ్చు నీకు కవిత్వాలు వేణి

58) ఆలోచనలు
పొందుపరచు కవిత
ఆకాశమంత
భావానిచ్చు రచనలు వేణి

59) మనసులను
కదిలించేది కవిత్వం
మన వ్యక్తిత్వం
కాపాడును మనలను వేణి

60) వాస్తవికత
ప్రతిబింబం కవిత్వము
వారధులము
చూపవలె మానవత వేణి

61) అక్షర దోషం
మార్చును అర్ధములను
అక్షరాలను
బాగావాడటం విశేషం వేణి

62) బాలికలను
బ్రతకనిద్దాం హాయిగా
బాలిక బాగా
చదివి మార్చు రాతను వేణి

63) ఆడపిల్లలు
అవినికి ఆధారము
ఆమె త్యాగము
నిర్మించు మంచి బంధాలు వేణి

64) చట్టములను 
గౌరవించాలి ప్రజలు
చలివేంద్రాలు
ఇచ్చు చల్లని నీరును వేణి

65) పచ్చదనము 
ఇచ్చును చెట్లు మనకు
పనిముట్లకు
పని కల్పించు పొలము వేణి

66) పంటభూములు
పంట నిచ్చు రైతులకు
పంట రైతుకు
మిగుల్చు అనుభూతులు వేణి

67) అష్టలక్ష్ములు
అదృష్టం నిచ్చు మనకు
అమ్మవారుకు 
చేతుము మనం పూజలు వేణి

68) పుష్పములతో
అలంకరించు అమ్మను
పులకించును
భక్తుని భజనలతో వేణి

69) మనిషి చేయు
ప్రకృతిని నాశనము
మనోహరము
మనసు రంజింప చేయు వేణి

70) ప్రపంచాలను
గెలిచెను మానవుడు
ప్రకృతి నేడు
చూపించె బీభత్సమును వేణి

71) పోలీసులను
గౌరవించాలి మనము
పోలీసులము
కాపాడుతాం ప్రజలను వేణి

72) ప్రజాసేవకు
ప్రాణాలిచ్చు పోలీసులు
ప్రభుత్వములు
రక్ష నిచ్చు ప్రజలకు వేణి

73) అవకాశాలు
కల్పించాలి యువతకు
అదే వాళ్లకు
చూపును మంచి మార్గాలు వేణి

74) జాబితాలను
సిద్ధంచేయు ప్రభుత్వాలు
జాతకములు
మారును ప్రజలకును వేణి

75) పరిపాలన
అందించును నాయకులు
పరిస్థితులు
మార్చి అందించు పాలన వేణి

76 )ఎన్నికలను
జరుపును ప్రభుత్వాలు
ఎన్నోడబ్బులు
ప్రజలవి వృధాగును వేణి

77) దేశ భవిత
కాపాడాలి యువకులు
దేశ ప్రజలు
చైతన్యం నింపు యువత వేణి

78) జీవితాలను
నిర్దేశించు వ్యక్తిత్వము
జీవితాంతము
జయించు మనసులను వేణి

79) ఓటు హక్కును
నమోదు చేసుకోవాలి
ఓటే మార్చాలి
ఈ దేశ భవిష్యత్తును వేణి

80) దేశ పౌరులు
రక్షించు ప్రజాస్వామ్యంను
దేశీయతను
గుర్తించును విదేశాలు వేణి

81) సాగరములో
నీరు మారు సునామీగా
సాహసముగా
సాగు జవాను రణంలో వేణి

82) పంచభూతాలు
మోకరిల్లు మనిషికి
పంచకర్మకి 
తగ్గును వెన్నునొప్పులు వేణి

83) సముద్ర గర్భం
నివాసము జీవులకు
సమస్యలకు
నిలయం మన భూగర్భం వేణి

84) నైవేధ్యములు
ఇష్టము దేవతలకు
నైతికతకు
పట్టం కట్టు విలువలు వేణి

85) భూకంపాలకు
నశించు మన కలలు
భూమి పట్టాలు
అవసరం రైతులకు వేణి

86) సూర్య చంద్రులు
వెలుగునిచ్చు భూమికి
సూక్తి మనకి
చూపును మంచి దారులు వేణి

87) నవరాత్రులు
దేవికి చేస్తాం పూజను
నమ్మకమును
పెంచు భక్తి మార్గాలు వేణి

88) శారదా దేవి
తొలగించు అజ్ఞానము
శాఖాహారము
 ప్రజలు మెచ్చరు దేవి వేణి

89) ప్రేమ ద్వేషము
మానవుని లక్షణాలు
ప్రేమపక్షులు
త్యజించు సాంప్రదాయము వేణి

90) ఆవేదనలు
నాయకులు గ్రహించును
ఆక్రందనను
వినిపించు మహిళలు వేణి

91) నిజాయితీకి
మించిన సంపద లేదు
నిలబడదు
అవినీతి ఎప్పటికి వేణి

92) పాఠశాలలు
విజ్ఞానము నేర్పించును
పాఠములను
బోధించు ఉపాధ్యాయులు వేణి

93) అధ్యయనాలు
చేయను ఉపాధ్యాయుడు
అధ్యాపకుడు
నేర్పించు చాలా విద్యలు వేణ

94) ఫలితాలను
ఆశించక శ్రమించుము
ఫలసాయం
తప్పక పొందవచ్చును వేణి

95) వివాదాలకు
వెళ్లకుండా జీవించండి
వివరించండి
అనర్ధాలు ప్రజలకు వేణి

96) సమాజానికి
సామర్థ్యం నేర్పు చదువు
సమాజం, నీవు
కలిసి సాగు మంచికి వేణి

97) పుస్తకములు
పెంచు జ్ఞానం మనిషికి
పుస్తకానికి
పెట్టే ఖర్చులే ఫలాలు వేణి

98) బానిసలకు
స్వేచ్ఛ లేదు జీవితాన
బాధ లేకన
సాగేది మనం ముందుకు వేణి

99) నిజరూపాలు
దర్శించు ప్రవర్తనలో
నిజ లోకంలో
జీవించాలి మనుషులు వేణి

100) ఇతరులను
మనం పెట్టదు బాధలు
ఇతరములు
మనకి మంచి చేయును వేణి