టచ్ మి నాట్ --:-హిమజ
నాకు ఏడేళ్ళు 
మా పప్పా నాకు స్నానం చేపిస్తారు 
ఫ్రాక్ వేసి తయారు చేస్తారు 

మా అన్నయ్య. రాత్రివేళ నేను 
టాయిలెట్ కి వెళ్తే కాపలా ఉంటాడు బయట 

మా మామ ఒళ్ళో ఆడుకొని నిద్రపోతే 
మా అమ్మ దగ్గర పడుకో బెడతాడు
 
తాతేమో పార్కులు ,వీధులు 
తిప్పుకొస్తారు 

మరి ఆటో అన్న అదేంటోలా చూస్తాడు 
ఆటోలో ఎక్కించేప్పుడు ఒళ్ళంతా. ముట్టుకుంటాడు 
మా స్కూల్ వాచ్ మన్ అంకుల్ 
నా బుగ్గలు పిండేస్తాడు 
నాకస్సలు నచ్చనే నచ్చదు 

స్కూల్ కి వెళ్ళనని అంటే 
అమ్మానాన్న ఒప్పుకోరు

మా ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళందరూ 
టచ్ మి నాట్ మొక్కతో ఆడతారు  

నాకిష్టం లేకుండా నన్నెవరైనా తాకితే 
టచ్ మి నాట్  మొక్కలా 
ముడుచుకుపోతాన్నేను