చిత్రాలు : - హర్షిత్ 3వ తరగతి -సంఘమిత్రస్కూల్ తల్లి...గాయత్రి శశిరేఖ-తండ్రి..కృష్ణప్రసాద్
 

కామెంట్‌లు