తెలుగు బాల పదాలు::- ఈ శా న్య వి ది క్కు (4)--శంకర ప్రియ., శీ ల.,సంచార వాణి: 99127 67098

 👌ఉత్తరము - తూరుపుల
     మధ్య నున్న విదిక్కు!
      "ఈశాన్య మూల" యగు!
                ఓ తెలుగు బాల!
                  * * * * *
👌 ఈశాన్య విదిక్కు...
     విదిక్కులలో... నాలుగవది.
                   * * * * *
               ( ఉత్తరము మరియు తూర్పు దిక్కుల యొక్క మధ్య భాగమే "ఈశాన్య మూల" )