చిత్ర కవిత--"ధీర్ఘాయుష్మాన్ భవా" :-పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి అత్తాపూర్ హైదరాబాద్....9110784502

 చెంగు చెంగున లేగదూడల్లా దూకడం
హాయిగా ఆనందంగా అల్లరిచేయడం
ఆటపాటలతో మునిగితేలడం మరచి
సెల్లిమ్మని మమ్మీ డాడీని గోలచేస్తూ 
ఇవ్వకుంటే ఇల్లంతా పీకీపందిరేసే
ఇస్తే తిండనక నిద్రనక ఆకలనక 
గంటలతరబడి సెల్లుల్లో గేములాడే
పిల్లలు కాదు పిడుగులున్న ఈరోజుల్లో
ఈ బుడతడు ఎంతోబుద్దిగా
తాను మోయలేనంత బృహత్ గ్రంధాన్ని
ముందేసుకొని పేజీలను తిరగేస్తూ
చదువుకోండిరో బాబు చదువుకోండిరా
చదువుకుంటే మీ బ్రతుకులు చల్లగుండురా
తెలుసుకోండిరో బాబు తెలుసుకోండిరా
తెలుసుకుంటే మీ బ్రతుకున తేనెనిండురా
బడికి పొండిరో బాబు బడికి పొండిరా
బడికిపోతే బ్రతుకున బంగారు పండురా
అంటూ చిరుప్రాయంలోనే చిరుసందేశాన్నందించే ఈ
బుడతడిని ఆశీర్వదిద్దాం"దీర్ఘాయుష్మాన్ భవా"అంటూ