వర్ణన:- ప్రాజెక్టులు నిండిన విధానం:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 చ.
జలనిధులన్ని నిండిమిత సారముకన్నను మించిపోయెనే
తలుపులు తీసియుంచగనె దండియగుప్పెనవోలె తోచెనే
జలజలపారనెంచి శివజాడను వీడెనొగంగదేవి యీ
విలయము చూడవేరహర భీకరమైనవిధానవానలన్
వర్ణన:-వరదల భీభత్సం
చ.
వరదలు యింటజేరి పరివారము నంతయు నీటముంచెనే
బురదగ మారిపోయి గృహముల్ సకలంబునునాన్పగామరిన్
నరులకటుండలేక విధినర్తకబాధకుకృంగి పోయిరే
చెరువులునిండి కట్టతెగి చింతలుబెంచెను చూడరా శివా!

కామెంట్‌లు