చిత్రానికి పద్యాలు:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 తే.గీ
అంచనకుమించు సృజనతో నతిశయముగ
కుంచెతోరంగు లద్దుచు దించుబొమ్మ
చిత్రకారుని కరములో చిందులేసి
జనము మెచ్చేడిశోభకు ఘనత కూర్చు
కం
కుంచెను బట్టుక రంగున
ముంచుచు చిత్రములుగీయ ముచ్చట గొలుపున్
దించిన వర్ణములు హృదికి
మంచిగ నాకట్టు కొనుచు మదిలో మెదులున్