*ఉత్పలమాల*:-బెజుగాం శ్రీజ ట్రిపుల్ ఐటీ బాసర గుఱ్ఱాలగొంది జిల్లా సిద్ధిపేట చరవాణి:9391097371.

 నాతెలగాణకోటిరత-
నాలయివీణగపద్యమల్లియున్
గీతములెన్నొవ్రాసితను-
క్షేమముకోరెనె మానవాళికిన్
పాతర బెట్టి పాలనను 
పండగజేసెను రాష్ట్ర మందునన్
దాతగమెప్పుపొందితను-
దాశరథిన్ వెలుగొందెధాత్రిలో!