ఆరడుగుల తెల్ల కలువ:---కవి రత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన), ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు,చిట్యాల, నల్గొండ,9542236764
ఆ చెరగని చిరునవ్వు ...
నిండు పున్నమి జాబిలై                                            
ఎన్ని గాయాల దేహాల                                                                        
స్వస్థత పరిచిందో !                         

సమస్యల సుడి గాలిలో వేలాడే                                       
ఎన్ని కుంగుబాటు మనసుల                                           
సాంత్వన పరిచిందో !                                                  
మోడువారిన బతుకులెన్ని                         
మొగ్గలు చిగురింప చేసిందో !                          

ఆ వైద్య ధన్వంతరీ అభయ హస్తం...                                                                                               
ఎన్ని జీవితాలకు భరోసా యిచ్చిందో !                              
ఆరిపోయే ఊపిరులకు
ఆజ్యం పోసి వెలిగించిందో !                                                        

మైళ్ళకొద్దీ పాదయాత్ర పరంపర....
ఎన్ని జీవిత పాఠాలు నేర్పిందో !                 
పేద ప్రజల పెన్నిధిగా ఎదిగి
జనహితమే దృఢ సంకల్పమై
ఎన్నెన్ని సరికొత్త సంక్షేమ పథకాల      
ఆరోగ్యశ్రీ కి శ్రీకారం చుట్టిందో !                 
104,108 గ్రామీణ సంచార                                                
 ఆరోగ్య సేవలు అంకురింప చేసిందో !                                          

రాజకీయ కొలనులో                                              
కల్లా కపటమెరుగని                        
ఆరడుగుల తెల్లకలువ పువ్వు!

ఆడిన మాట తప్పని ధర్మరాజై                                              
ఈ భువిలో...జన హృదిలో...
చెరగని రాజశేఖర చంద్రుడై దివి కేగిండో...!                                                           
  (8జూలై,వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా )