సూక్తిసుధ;-- *మిట్టపల్లి : *మిట్టపల్లి పరశురాములు* *సిద్దిపేట* *చరవాణి:9949144820*

 కం
తప్పులనెంచకునితరుల
ఉప్పెనలాసాగుచున్ననుర్వియెమెచ్చున్
ముప్పులమాటలుపైబడ
మెప్పులుగాదలచినంతమోదమెగలుగున్
కం
బండినినడపకువేగము
బండియెబంధువుభవితనుబాగుగపెంచున్
మెండుగసాధననున్నచొ
నిండుగసంతృప్తిగల్గునిజముగరామా