టాలెంట్ కృషిత
 ఈ చెల్లాయి  కృషిత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్  తల్లి దీప్తి   హైదరాబాద్. రవీంద్ర భారతి లో పాట  డాన్సు  లో బహుమతులు  సంగీత దర్శకులు శ్రీ పట్నాయక్ గారి ద్వారా అందుకుంది